Monday, January 31, 2011

Elektronik İmza Detaylı bilgi

Çocuk Kampları için bizi aramalisiniz
0533-6666893
filiztosyali@yahoo.com

Elektronik İmza


Elektronik imza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen “elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir.

Elektronik imzanın özellikleri nelerdir?

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

•Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
•Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
•İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.
“Elektronik Sertifika” ve “Nitelikli Elektronik Sertifika” nedir?

Elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kaydı ifade etmektedir. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunacak elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilecektir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika üzerindeki elektronik imzası, sertifikanın bütünlüğünü ve doğruluğunu garanti edecektir. Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir.

Nitelikli elektronik sertifikalar; Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.

Elektronik imza oluşturma araçları nelerdir?

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı Kanun’da “güvenli” elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur:

•Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması,
•Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması,
•Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması,
•İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.
Elektronik imzanın hukuki sonuçları nedir?

Elektronik İmza Kanunu’nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

Elektronik imzanın uygulama alanları nerelerdir?

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal Alandaki Uygulamalar

•Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
•Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
•Sosyal güvenlik uygulamaları
•Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
•Vergi ödemeleri
•Elektronik oy verme işlemleri
Ticari Alandaki Uygulamalar

•İnternet bankacılığı
•Sigortacılık işlemleri
•Kağıtsız ofisler
•e-Sözleşmeler
•e-Sipariş
Yabancı bir ülkeden alınan elektronik imza Ülkemizde kullanılabilir mi?

Yabancı bir ülkeden alınan elektronik imzanın Ülkemizde kullanılabilmesi için, yabancı bir ülkede kurulu bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı tarafından verilen elektronik sertifikaların Türkiye’de kurulu bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilmiş olması gereklidir.

“Güvenli Elektronik İmza” nasıl temin edilebilir ?

Güvenli Elektronik İmza ancak Nitelikli Elektronik Sertifika ile sağlanabilir. Nitelikli Elektronik Sertifika almak için başvurulabilecek yerler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Telekomünikasyon Kurumu’nun internet sayfasında yayımlanacaktır.

Elektronik imzaya ilişkin düzenlemeler nelerdir?

•5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete)
•Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği (26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete)
•2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi (6 Eylül 2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete)
•5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
•Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
•Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)
•Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)
Elektronik imza altyapısı nasıl çalışır ?

•Kullanıcı elektronik sertifika için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına başvurur.
•Sertifika hizmet sağlayıcısı kullanıcının kimliğini geçerli ve güvenilir belgelerle tasdik eder.
•Sertifika hizmet sağlayıcısı sertifikanın kaydını bir dizinde toplar.
•Kullanıcı kendi gizli anahtarıyla mesaj sahibinin kimlik doğrulaması, mesajın bütünlüğünü ve inkar edilemezliğini sağlayarak mesajı imzalar ve karşı tarafa gönderir.
•Karşı taraf mesajı alır. Elektronik imzasını kullanıcının açık anahtarıyla onaylar ve kullanıcının sertifikasının geçerliliğini ve durumunu kontrol etmek için veri kütüğünde sorgulama yapar.
•Veri kütüğü sertifikanın geçerli/iptal durum bilgilerini karşı tarafa iletir.
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kimdir? Ne yapar?

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 5070 sayılı Kanununa göre; “Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir.”

Kullanıcılar için sertifika yayımlar, sertifika durum bilgilerini güncel tutar ve sertifika iptal listeleri hazırlar, güncel sertifikaları ve sertifika iptal listelerini isteyen kişilere sunar, süresi dolan ya da iptal edilen sertifikaların arşivini tutar.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyet durumlarına ilişkin bilgiler Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmaktadır

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) yükümlülükleri nedir ?

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı;

•Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,
•Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek,
•Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri alma ile ilgili şartları sağlamakla yükümlüdür.
Nitelikli elektronik sertifika sahibinin yükümlülükleri nelerdir ?

Nitelikli elektronik sertifika sahibi;

· Nitelikli elektronik sertifika almak için gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla,

· ESHS’ye vermiş olduğu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde ESHS’yi derhal bilgilendirmekle,

· İmza oluşturma verisini kendisi üretmesi durumunda Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenen algoritmaları ve parametreleri kullanmakla,

· İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,

· İmza oluşturma verisini başkalarına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla,

· İmza oluşturma verisinin gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda ESHS’yi derhal bilgilendirmekle,

· Güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanmakla,

· İmza oluşturma ve doğrulama verilerinin ESHS’ye ait olmayan yerlerde ve araçlarla üretilmesi durumunda gerekli güvenliği sağlamakla,

· İmza oluşturma aracının veya erişim verisinin kaybolması, çalınması, güvenilirliğinden şüphe edilmesi durumunda ESHS’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

Üçüncü kişilerin yükümlülükleri nelerdir
Üçüncü kişiler;

•Sertifikanın “nitelikli elektronik sertifika” olup olmadığını kontrol etmekle,
•Nitelikli elektronik sertifikanın iptal ve geçerlilik durumunu kontrol etmekle veya güvenli elektronik imza doğrulama aracı kullanmakla,
•Nitelikli elektronik sertifikanın kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlamanın olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
Telekomünikasyon Kurumunun kamudaki elektronik imza yapılanmasına ilişkin rolü nedir?

Kamu hizmetlerinin daha hızlı sunulması, yaygınlaştırılması, doğru ve yeterli bilgi sağlanması, işletme giderlerinin azaltılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durumdan hareketle, Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşacak olan elektronik imza uygulamaları kapsamında kamuda gereksiz mükerrer yatırımların önlenmesi, uyumlu, birlikte ve güvenilir bir yapıda çalışılmasını sağlamak maksadıyla, Kurumumuz tarafından yapılan öneri doğrultusunda 10 Haziran 2004 tarihli e-Dönüşüm Türkiye VI. İcra Kurulu Toplantısı’nda kamu çalışanlarının kurumsal sertifikalarının tek merkezden sağlanması yönünde karar alınması sağlanmıştır. Bu karar uyarınca Kamu Sertifikasyon Merkezi yapısının kurulması ve işletilmesi görev ve sorumluluğu TÜBİTAK-UEKAE’ye verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı kurumsal sertifika yapısı altında toplanmasını hedefleyen, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına kurumsal sertifikaların oluşturulması ve sertifika yaşam çevriminin yönetilmesini sağlayacak bu yapının gözden geçirilmesi ve uygunluğunun izlenmesi görev ve sorumluluğu ise Telekomünikasyon Kurumu'na aittir.

Elektronik imza almak istiyorum, ne yapmalıyım ?

Öncelikle bir elektronik sertifika sahibi olmanız gerekir. Eğer kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE’den temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE’ye kurumsal başvuru yapması gerekir. Eğer kamu kurumu çalışanı değilseniz ya da kamu çalışanı olduğunuz halde vatandaş olarak kurum dışındaki işlemlerinizde elektronik imzayı kullanmak istiyorsanız, bu işi yapmaya yetkili özel şirketlerden, yani elektronik sertifika hizmet sağlayıcılardan, sertifikanızı ücret karşılığında almanız gerekiyor. Telekomünikasyon Kurumu nitelikli elektronik sertifika vermeye yetkili olan kuruluşları internet sayfasında duyurmaktadır. İnternet sayfamızda duyurulan hizmet sağlayıcılar dışındaki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemelidir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Elektronik İmza Kanununa göre; sertifika hizmet sağlayıcısı güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek ve sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almakla ilgili şartları sağladığını ayrıntılı bir biçimde gösterir ve Telekomünikasyon Kurumuna bildirimde bulunur. Bu bildirimde Kurumumuza sunulması gereken bilgi ve belgeler yönetmelikle belirlenmiştir. Telekomünikasyon Kurumu yapılan bildirimi incelemeye alır. Bildirim şartlarını eksiksiz olarak yerine getiren elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bildirim yaptığı tarihten 2 ay sonra faaliyete geçebilir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı yapmak için gerekli olan altyapı, yüksek güvenlik gereklilikleri nedeniyle oldukça pahalıdır, maliyet 3-8 Milyon Euro arasında değişebilmektedir.

Elektronik imza sertifikaları kimlik doğrulama amaçlı kullanılabilir mi?

İlgili mevzuat gereğince sertifikaların sisteme giriş gibi kullanıcı doğrulama amaçlı kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle kullanıcı doğrulama amacıyla başka sertifikalar üretilmesi gerekir. Ancak, sisteme girişin bir imzalama (sistem giriş formu imzalama gibi) işlemine dönüştürülebildiği durumlarda elektronik imza sertifikaları da bu amaçla kullanılabilecektir.

Elektronik imza sertifikaları şifreleme amaçlı kullanılabilir mi?

Hayır. E-imza teknolojisi ile şifreleme teknik olarak mümkün olsa da e-imza farklı bir kullanım alanına ve amacına sahiptir. Elektronik İmza Kanunu sadece elektronik imzayı düzenler, kriptografi (şifreleme) ise milli güvenlik gibi farklı boyutlar nedeniyle dünyada farklı kanunlar ile düzenlenmektedir. E-imza oluşturma verisi ne kadar sık kullanılırsa elde edilme ihtimali, dolayısıyla güvenliğinin ve güvenilirliğinin azalması ihtimali o kadar artar. Bu nedenle e-imza oluşturma verisinin sadece imza oluşturma amacıyla kullanılması uygundur. Nitekim; Telekomünikasyon Kurumu tarafından 6 Ocak 2005 tarihinde yayımlanmış bulunan Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi d fıkrası ile sertifika sahibi “İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,” yükümlü kılınmıştır. Bu hüküm ile sertifika ile birlikte sunulan açık ve özel anahtarın şifreleme amaçlı kullanımı engellenmiştir

Elektronik sertifikaların kullanım süresi sınırlı mıdır?

Evet. Her elektronik sertifikanın açık olarak belirtilen bir kullanıma başlama ve bitiş zamanı vardır. Çoğu uygulamalar, elektronik sertifikalarla işlem yapmadan önce sertifikanın geçerlilik süresini kontrol ederler. Genelde bu süre bir yıldır.

Elektronik İmza

Çocuk Kamplarımız için aramalısınız.
filiztosyali@yahoo.com
0533-6666903
Elektronik İmza


Elektronik imza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur

Elektronik imza kavramı çok genel bir tanım olup kişilerin elle atmış olduğu imzaların tarayıcıdan geçirilmiş hali olan sayısallaştırılmış imzaları, kişilerin göz retinası, parmak izi ya da ses gibi biyolojik özelliklerinin kaydedilerek kullanıldığı biyometrik önlemleri içeren elektronik imzaları veya bilginin bütünlüğünü ve tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlayan sayısal imzaları içermektedir.

Sayısal imza, imzalanan metine göre farklılık gösterir ve içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilir. Yani kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda ve bu metinde geçen “elektronik imza” kavramı sayısal imzayı işaret etmektedir.

Elektronik imzanın özellikleri nelerdir?

Elektronik imza kullanıcılarına aşağıda belirtilen üç temel özelliği sağlamaktadır:

•Veri Bütünlüğü: Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek,
•Kimlik Doğrulama ve Onaylama: Mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak,
•İnkar Edilemezlik: Bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlemek.
“Elektronik Sertifika” ve “Nitelikli Elektronik Sertifika” nedir?

Elektronik sertifika, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kaydı ifade etmektedir. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunacak elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilecektir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının sertifika üzerindeki elektronik imzası, sertifikanın bütünlüğünü ve doğruluğunu garanti edecektir. Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için gereklidir.

Nitelikli elektronik sertifikalar; Kanunun 9 uncu maddesinde belirtildiği şekilde “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adını, imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerini, sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını barındıran elektronik sertifikalardır.

Elektronik imza oluşturma araçları nelerdir?

İmza oluşturma araçları; elektronik imza oluşturmak üzere kullanılan yazılım veya donanımı ifade etmektedir. 5070 sayılı Kanun’da “güvenli” elektronik imza oluşturma araçlarına değinilmiş ve aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur:

•Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması,
•Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini sağlaması,
•Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması,
•İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi.
Elektronik imzanın hukuki sonuçları nedir?

Elektronik İmza Kanunu’nda; güvenli elektronik imza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve elektronik imza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı belirtilmiştir. Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Diğer bir deyişle, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir.

Elektronik imzanın uygulama alanları nerelerdir?

Elektronik imzanın; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve diğer büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere orta ve uzun vadede yaygın bir uygulama alanı bulabileceği değerlendirilmektedir. Gerek kamusal gerekse ticari alandaki muhtemel elektronik imza uygulamaları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

Kamusal Alandaki Uygulamalar

•Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
•Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
•Sosyal güvenlik uygulamaları
•Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
•Vergi ödemeleri
•Elektronik oy verme işlemleri
Ticari Alandaki Uygulamalar

•İnternet bankacılığı
•Sigortacılık işlemleri
•Kağıtsız ofisler
•e-Sözleşmeler
•e-Sipariş
Yabancı bir ülkeden alınan elektronik imza Ülkemizde kullanılabilir mi?

Yabancı bir ülkeden alınan elektronik imzanın Ülkemizde kullanılabilmesi için, yabancı bir ülkede kurulu bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı tarafından verilen elektronik sertifikaların Türkiye’de kurulu bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı tarafından kabul edilmiş olması gereklidir.

“Güvenli Elektronik İmza” nasıl temin edilebilir ?

Güvenli Elektronik İmza ancak Nitelikli Elektronik Sertifika ile sağlanabilir. Nitelikli Elektronik Sertifika almak için başvurulabilecek yerler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Telekomünikasyon Kurumu’nun internet sayfasında yayımlanacaktır.

Elektronik imzaya ilişkin düzenlemeler nelerdir?

•5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete)
•Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği (26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete)
•2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi (6 Eylül 2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete)
•5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
•Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
•Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)
•Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)
Elektronik imza altyapısı nasıl çalışır ?

•Kullanıcı elektronik sertifika için elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına başvurur.
•Sertifika hizmet sağlayıcısı kullanıcının kimliğini geçerli ve güvenilir belgelerle tasdik eder.
•Sertifika hizmet sağlayıcısı sertifikanın kaydını bir dizinde toplar.
•Kullanıcı kendi gizli anahtarıyla mesaj sahibinin kimlik doğrulaması, mesajın bütünlüğünü ve inkar edilemezliğini sağlayarak mesajı imzalar ve karşı tarafa gönderir.
•Karşı taraf mesajı alır. Elektronik imzasını kullanıcının açık anahtarıyla onaylar ve kullanıcının sertifikasının geçerliliğini ve durumunu kontrol etmek için veri kütüğünde sorgulama yapar.
•Veri kütüğü sertifikanın geçerli/iptal durum bilgilerini karşı tarafa iletir.
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kimdir? Ne yapar?

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı 5070 sayılı Kanununa göre; “Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerdir.”

Kullanıcılar için sertifika yayımlar, sertifika durum bilgilerini güncel tutar ve sertifika iptal listeleri hazırlar, güncel sertifikaları ve sertifika iptal listelerini isteyen kişilere sunar, süresi dolan ya da iptal edilen sertifikaların arşivini tutar.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyet durumlarına ilişkin bilgiler Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanmaktadır

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının (ESHS) yükümlülükleri nedir ?

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı;

•Güvenli ürün ve sistemleri kullanmak,
•Hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek,
•Sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri alma ile ilgili şartları sağlamakla yükümlüdür.
Nitelikli elektronik sertifika sahibinin yükümlülükleri nelerdir ?

Nitelikli elektronik sertifika sahibi;

· Nitelikli elektronik sertifika almak için gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla,

· ESHS’ye vermiş olduğu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde ESHS’yi derhal bilgilendirmekle,

· İmza oluşturma verisini kendisi üretmesi durumunda Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ile belirlenen algoritmaları ve parametreleri kullanmakla,

· İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,

· İmza oluşturma verisini başkalarına kullandırmamakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla,

· İmza oluşturma verisinin gizliliğinden veya güvenliğinden şüphe etmesi durumunda ESHS’yi derhal bilgilendirmekle,

· Güvenli elektronik imza oluşturma aracını kullanmakla,

· İmza oluşturma ve doğrulama verilerinin ESHS’ye ait olmayan yerlerde ve araçlarla üretilmesi durumunda gerekli güvenliği sağlamakla,

· İmza oluşturma aracının veya erişim verisinin kaybolması, çalınması, güvenilirliğinden şüphe edilmesi durumunda ESHS’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

Üçüncü kişilerin yükümlülükleri nelerdir
Üçüncü kişiler;

•Sertifikanın “nitelikli elektronik sertifika” olup olmadığını kontrol etmekle,
•Nitelikli elektronik sertifikanın iptal ve geçerlilik durumunu kontrol etmekle veya güvenli elektronik imza doğrulama aracı kullanmakla,
•Nitelikli elektronik sertifikanın kullanımına yönelik herhangi bir kısıtlamanın olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
Telekomünikasyon Kurumunun kamudaki elektronik imza yapılanmasına ilişkin rolü nedir?

Kamu hizmetlerinin daha hızlı sunulması, yaygınlaştırılması, doğru ve yeterli bilgi sağlanması, işletme giderlerinin azaltılmasını da beraberinde getirmiştir. Bu durumdan hareketle, Ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşacak olan elektronik imza uygulamaları kapsamında kamuda gereksiz mükerrer yatırımların önlenmesi, uyumlu, birlikte ve güvenilir bir yapıda çalışılmasını sağlamak maksadıyla, Kurumumuz tarafından yapılan öneri doğrultusunda 10 Haziran 2004 tarihli e-Dönüşüm Türkiye VI. İcra Kurulu Toplantısı’nda kamu çalışanlarının kurumsal sertifikalarının tek merkezden sağlanması yönünde karar alınması sağlanmıştır. Bu karar uyarınca Kamu Sertifikasyon Merkezi yapısının kurulması ve işletilmesi görev ve sorumluluğu TÜBİTAK-UEKAE’ye verilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının aynı kurumsal sertifika yapısı altında toplanmasını hedefleyen, sadece kamu kurum ve kuruluşlarına kurumsal sertifikaların oluşturulması ve sertifika yaşam çevriminin yönetilmesini sağlayacak bu yapının gözden geçirilmesi ve uygunluğunun izlenmesi görev ve sorumluluğu ise Telekomünikasyon Kurumu'na aittir.

Elektronik imza almak istiyorum, ne yapmalıyım ?

Öncelikle bir elektronik sertifika sahibi olmanız gerekir. Eğer kamu kurumunda çalışıyorsanız ve imzanızı kurum içi ve kamu kurumları arasında işlemlerde kullanacaksanız, sertifikanızı Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK UEKAE’den temin etmelisiniz. Bunun için çalıştığınız kurumun TÜBİTAK UEKAE’ye kurumsal başvuru yapması gerekir. Eğer kamu kurumu çalışanı değilseniz ya da kamu çalışanı olduğunuz halde vatandaş olarak kurum dışındaki işlemlerinizde elektronik imzayı kullanmak istiyorsanız, bu işi yapmaya yetkili özel şirketlerden, yani elektronik sertifika hizmet sağlayıcılardan, sertifikanızı ücret karşılığında almanız gerekiyor. Telekomünikasyon Kurumu nitelikli elektronik sertifika vermeye yetkili olan kuruluşları internet sayfasında duyurmaktadır. İnternet sayfamızda duyurulan hizmet sağlayıcılar dışındaki kuruluşlardan elektronik sertifika temin edilmemelidir.

Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Elektronik İmza Kanununa göre; sertifika hizmet sağlayıcısı güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek ve sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almakla ilgili şartları sağladığını ayrıntılı bir biçimde gösterir ve Telekomünikasyon Kurumuna bildirimde bulunur. Bu bildirimde Kurumumuza sunulması gereken bilgi ve belgeler yönetmelikle belirlenmiştir. Telekomünikasyon Kurumu yapılan bildirimi incelemeye alır. Bildirim şartlarını eksiksiz olarak yerine getiren elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, bildirim yaptığı tarihten 2 ay sonra faaliyete geçebilir. Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı yapmak için gerekli olan altyapı, yüksek güvenlik gereklilikleri nedeniyle oldukça pahalıdır, maliyet 3-8 Milyon Euro arasında değişebilmektedir.

Elektronik imza sertifikaları kimlik doğrulama amaçlı kullanılabilir mi?

İlgili mevzuat gereğince sertifikaların sisteme giriş gibi kullanıcı doğrulama amaçlı kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle kullanıcı doğrulama amacıyla başka sertifikalar üretilmesi gerekir. Ancak, sisteme girişin bir imzalama (sistem giriş formu imzalama gibi) işlemine dönüştürülebildiği durumlarda elektronik imza sertifikaları da bu amaçla kullanılabilecektir.

Elektronik imza sertifikaları şifreleme amaçlı kullanılabilir mi?

Hayır. E-imza teknolojisi ile şifreleme teknik olarak mümkün olsa da e-imza farklı bir kullanım alanına ve amacına sahiptir. Elektronik İmza Kanunu sadece elektronik imzayı düzenler, kriptografi (şifreleme) ise milli güvenlik gibi farklı boyutlar nedeniyle dünyada farklı kanunlar ile düzenlenmektedir. E-imza oluşturma verisi ne kadar sık kullanılırsa elde edilme ihtimali, dolayısıyla güvenliğinin ve güvenilirliğinin azalması ihtimali o kadar artar. Bu nedenle e-imza oluşturma verisinin sadece imza oluşturma amacıyla kullanılması uygundur. Nitekim; Telekomünikasyon Kurumu tarafından 6 Ocak 2005 tarihinde yayımlanmış bulunan Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi d fıkrası ile sertifika sahibi “İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,” yükümlü kılınmıştır. Bu hüküm ile sertifika ile birlikte sunulan açık ve özel anahtarın şifreleme amaçlı kullanımı engellenmiştir

Elektronik sertifikaların kullanım süresi sınırlı mıdır?

Evet. Her elektronik sertifikanın açık olarak belirtilen bir kullanıma başlama ve bitiş zamanı vardır. Çoğu uygulamalar, elektronik sertifikalarla işlem yapmadan önce sertifikanın geçerlilik süresini kontrol ederler. Genelde bu süre bir yıldır.

Sunday, January 30, 2011

Yaşam Koçu Nasıl Olurum Yaşam Koçluğu

YAŞAM KOÇLUĞU
2 günlük Yaşam Koçluğunun Neresindeyim?
Seminerine davetlisiniz.
26-27 Şubat Kadıköy
Sertifika almak ve günlük eğitimlere katılmak için.
İletişim 05336666903
Mail. O5336666903
Sınırlı sayıdaki katılımcı arasında
Ayni gün on-line sertifika töreni yapılacak
Fiyat-İki gün için KDV dahil 70TL

Wednesday, January 19, 2011

ÇOCUK KAMPLARI

Haziran ayında başlayacak olan kamplar kişisel gelişime katkı sağlıyor.
15 Haziran-25 Haziran
25 Haziran-5 Temmuz
0533-6666903
02165672242
Bizi aramalısınız bodrum Bitez yalısında Hakan otelde gerçekleşecek kamplarımızda
El becerileri
Tiyatro
Yazı Atölyeleri
Gazete Çıkarma
İngilizce pratik Konuşma
Çizgi
Bilgisayar

Thursday, January 13, 2011

OYKU YARISMASI COCUKLAR ICIN YARISMA

Uluslararası LIONS Dernekleri II8-Y Yönetim Çevresi Bölge Kulüpleri KazaskerLions Başkanlığındaki DUSOD BRUKSEL DUSOD TURKIYE Trafik kazalrina dur demek icin duzenlenen yarismada hem yazip hem anlatacaklar
Daha onceki yarismalra katilan cocuklar simdi genc oldular nerdeler ne yapiyorlar. Aileler cocuklari icin basvurabilir
ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAME

Yarışmaya Çağrı
Göndereceğiniz adres: Mehmet Çelik
Filiz Tosyalı
Nadirağa sok. No 26 Berksoy Ap. Daire 15 Göztepe İstanbul
Telefon-0216-5672242
10.ONUR GUVENER OYKU ANLATI YARISMASI
Öykünün Prens ve Prensesleri seçiliyor
Bu yil öykü yarışması; Caddebostan Kültür Merkezinde yapılacak

A. YARIŞMANIN AMACI
1. 13Mart tarihinde Okuma Yazma bilen 11yaşını geçmeyen İlköğretim birinci kademe çağındaki çocuklarımızın, duru, akıcı iyi bir Türkçe ile öykü yazmalarını ve anlatmalarını sağlama adına
2-Yazabilecekleri, yazdıklarını anlatabilecekleri, çocukların düşünce yapılarına ters düşmeyen eğlenceli ve eğitici çağdaş yaşam içinden öyküler beklenecek.
4-Çocukların aracılığı ile zihinlerde kalıcı, başkalarına aktarılabilen, kolay anlaşılır olay ve eleştirileri barındıran, güldüren, düşündüren, duygulandıran, çözüm üreten öykülerle yaşama dikkati çekmek.
B. YARIŞMANIN HEDEFİ
Trafik kazalarına meydan verecek davranışlardan uzak durmak, doğru ve davranışa iyi yön verecek beceri ve düşünce geliştirmek. Çocukluktan başlayarak trafikte bilinç oluşturmak
C. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma ilköğretimte okuma yazma bile çocuklar arasında. 11 yaşını geçmeyen çocuklar katılabilir. Şartname koşullarına uyan her çocuk ve çocuk yazın grubu bu yarışmaya katılabilir.
2. Çocuklar grupla da katılabilirler, sadece grup içinden bir öğrenci öyküyü anlatmalı, diğerleri öykü arkasındaki sessiz anlatımda yer alabilirler. Öykü arkasında yer alacak çocuk sayısı için bir sınır getirilmedi.
3. Yarışmacılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
5-Bu yıl da her yıl olduğu gibi on anlatıcı finale kalacak.
C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1.Yarışma dili Türkçe’dir.
2. Öyküler şiddet ve korku içermemeli. Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış, öykülerin yarışmaya katılmasında bir engel yoktur. Bu yarışma için özel hazırlanan öyküler tercih edilir.
3. İlköğretim öğrencileri yazar grubu oluşturarak yazıp sunumunu katılma koşullarıyla belirlenen yaş grubuyla bir başarıyı barındırdıkları jüri tarafından oylanabilir, özel ve büyük ödülün sahibi de olabilirler. Öykü Çocuk Yazar Grubu bir okul, kurs, çocuk kulübü ya da derneği temsil edebilir. Öyküyü sunan katılımcının başka bir okulu ve grubu temsil etmesi yazar grubunun ödüle aday olmasına engel değildir. Grup bir yetişkinin rehberliğinde de öyküyü yazabilir. Rehberin; yazılı olarak çalışma raporu vermesi gerekir. Yazılma sürecini, birlikteliği, ekip çalışmasını, gruptakilerin katılımını sunduğu rapor dosyalanıp büyük jüriye gönderilmeli. Bu kurala uymayan yarışmacılar ve katılımcı değerlendirme dışında kalır.
4. Yapıtların gönderilme aşamasında belirtilen kişiler değiştirilemez. Böyle bir durumda yarışmacılar aldıkları ödülü iade etme gibi bir sorunla karşılaşabilirler. Bu nedenle dikkat edilmesi gerekir.

5. Yarışmaya katılacak yapıtların özellikleri.
a. Yazılı metin ve anlatım 400 sözcüğü geçemez. Yazın grubu yetişkin rehber ve üç çocuktan fazla olmamalı. Rehber olacak kişi daha önce yapıtları yayımlanmış biri de olabilir.
b. Cdye anlatılan öykü gönderilirken öykünün adı, yazan ve anlatan çocuğun adı, okulları ve yaşları, rehberin bilgileri (Cd deki anlatımın başında) belirtilmeli. Çocuk bilgileri Cdye eklemenin dışında metin şeklinde de yazarak gönderilmeli.
c) Konu TRAFİK
D. YAPITLARIN TESLİMİ
1. Her yapıt için 2 cd düzenlenmeli, ayrıca bilgisayarda word belgesine yazılı halde gönderilmelidir. Yapıtlar 11Ocak 2011saat 17.00‘ye kadar Nadiraga sok. No 26 Berksoy Ap. Daire15 adresinde Mehmet Çelik’e kargoyla teslim edilecek ya da iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra; postaya ya da kargoya verilen yapıtlar değerlendirmeye alınmayacak.
E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön jüri tarafından ön elemeye alınacak, şartnameye uygun görülen yapıtlar yarışma büyük jürisine teslim edilecek.
2. Büyük Jüri, incelemelerini bitirecek 10 Adet anlatıcıyı 100 (yüz) üzerinden puanlayarak 13 Mart 2010 Tarihinde canlı olarak sunulduktan sonra tac giyme töreninden önce belirleyecek.
3. Büyük jürinin onayından geçenler canlı olarak yarışacakları sunum gününe (13Mart Pazar) davet edilecekler. Ayni gün seçici kurul tarafından belirlenecek ve öykünün prens ve prensleri belirlenerek taçları giydirilecek.
6. Büyük Jüri ödüle değer anlatım bulamazsa, yarışmayı yapmak zorunda değildir.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI SUNUM VE ÖDÜLLER
1.Finale katılmaya hak edenlerin sonuçları adreslere mektupla ya da maille ve ayrıca telefonla bildirilecek. Finale kalamayanlara bildirilmeyecek ve ses bantları ve yapıtları iade edilmeyecek.
2. Büyük jüri tarafından seçilen 10 öykü canlı anlatımları için telefonla davet edilecekler. Jüriye ulaştırmaları gereken bilgileri yarışma öncesi belirtilen bir tarihte iletmiş olmaları gerekiyor.
3. Kostümleri ve kendilerine sahne gösterisi oluşturan gruplarıyla öykülerini sunmak üzere seçilen on finalist. Sahne bilgilerini, müziklerini ilgili kişilere belirtilen zamanda ulaştıracaklar. Sunumlarıyla ilgili bütün bilgileri önceden tamamlamış olacaklar.
4. 10.Onur Güvener Öykü Anlati Yarışması Trafik Kurallarına Uyalım, Topluma Örnek Olalım cümleleriyle tanıtılacak


23Mart 2010 Büyük Jüri BaşkanıFiliz Tosyali -Binfikir Yazari-
Sanat Yönetmeni Ümit Kireççi
Quest Eğitim Komite başkanı Özden Bayrak
Tuna Egemen- Sesli Kitaplar
Yalvac Ural -Milliyet Gazetesi
Seyma Durmaz- TRT Cocuk
Humeyra Davran -Hayal Mahsulleri Produksiyon
Yasemin Ilan- Gunes Gazetesi
Hurriyet Gazetesi Nuran Cakmakcı
Sevil Taner – Bebegim ve Biz Dergisi
ICF Başkanı
Kazasker Lions Başkanı Gonca Sidar
Lions Üyesi
CNN Sunucu Burak Törün
Nahide Yılmaz Meb. Daire Başkanı

Thursday, January 06, 2011

COCUKLARLA YAZARLIK KENDI KITABIMI YAZIYORUM

Yazmaya merakli cocuklar icin bir atolye calismasi baslatiyoruz.
Siz de bu yetenegi goruyorsaniz kaydinizi yaptirmalisiniz.
Okul basarisini da etkileyecek olan bir calisma.
DUSUNEN COCUKLAR YASAMA COK GUCLU SARILIR. DUSUNCELERIMIZ YAZARAK SEKILLENIR DILI DOGRU KULLANMAK BIZI HER YAPTIGIMIZ ISTE ONE GECIRIR
BASVURU ICIN
filiztosyali@yahoo.com
0533-6666903(12 Ocaktan itibaren kayit icin arayabilirsiniz)

Disiplinli ve kuralli calismaya alistiran bir egitim olmakla da kalmayacak, cocugunuzun yazma yetenegini gelistirerek basarisina katki saglayacak.
Guzel konusma, yazma ve dusunme gucunu arttiracak bu calisma 3 ay devam edecek, uc ay icinde yazim kurallarini ogrenmekle kalmayan cocuklariniz kullanmayi aliskanlik haline getirerek yasamlarinda ciddi bir adim atmis olacaklar.
Cocugunuzun bu gruba katilabilmesi icin on kayit yaptirmaniz gerekecek. Cocukla yapilan kisa bir dorusmeden sonra grup icinde olup olamayacagina karar verilecek, haftada bir gun ikiser saat devam edecek calisma, her cocugun kendi kitabini hazirlamasini saglayacak.

Cocugunuzu hangi okula gonderebilirsiniz.

Okul secmeden once bizi aramalisiniz
Okul secme konusunda Kocluk Yapmaya haziriz. Okul secerken nelere dikkat etmelisiniz. Okullar hakkinda bilmek istedikleriniz.
0533-6666903
filiztosyali@yahoo.com
Hangi okulun hangi ozelligi size uyar. Bizi arayin size kocluk yapalim. Cocugunuza okul secerken dikkat etmeniz gerekenler size yetmez. Sizin cocugunuza en uygun egitimi nerede nasil aldirabilirsiniz. Yalniz degilsiniz. Tosipoto Ray Kocluk ve Dabismanlik sizin yaninizada. Cocugunuzun da
sizin de mutlu olacaginiz sartlari yakalamak icin bizi aramalisiniz.
Her okul daha iyi olma yolunda, ama sizin cocugunuzun hakki en iyisine ulasabilmek. Her cocuga her okul uymaz.
Cocugunuzun gelecege hazirlanmasi icin kocluk yapiyoruz. Once randevu almalisiniz.
Ilk randevunuze lutfen cocugunuzu getirmeyin.

Tuesday, January 04, 2011

COCUK KAMPLARIYaz kampinda kendimizi kanitladik. Bodrum Bitez yalisindaki Edebiyat ve sosyal agirlikli kamplar degisik etkinliklerle cocuklarimizin yasami renkleniyor. Yaz kampinda yeni bir cigir actik. El ve dusunce gelisimi saglanan kamplarimizda bes parmagi da calisan dusunen ve sorgulayan kendine guvenen, sosyal cocuklar yetistiriyoruz. Eglenen, dusunene, etkinlik hazirlayan cocuklarimiz, felsefe, tiyatro, el becerileri, yuzme, kisisel gelisim calismalari icinde mutlu olmalrini sagliyoruz. Ders calismayi ogrenmeyi zevke donusturuyoruz.
05336666903
filiztosyali@yahoo.com

YASAM KOCLUGU SERTIFIKA PROGRAMI

Kocluk icin sertifika programi:
05336666903
filiztosyali@yahoo.com
Yeni bir meslek edinmek icin size bir firsat RAY Kocluk sirketi olarak on-line ya da yuzyuze egitimlere katilin sertifika sahibi olun. Program ve egitim icin bizi aramalisiniz. Once kendinize, cogra cevrenizdekilere sonra da sizden egitim almak isteyenlere basamak olun.
Yasam koclugu pratik calismalarimiz sizdeki degisime katki saglamakta. Yeni bir dunya yaratmanin yolu yeni bir bilgi yolundan, yeni bir egitimden gecer. Lions Quest Egitimi ve Ray sistemiyle desteklenen kocluk egitimimiz icin referanslarimiz sizi egitime baglar

Saturday, January 01, 2011

KOCLUK SERTIFIKA PROGRAMI
Kocluk yapmak isterseniz bu egitimi almalisiniz. Sanatci, yazar, ogretmen, mimar ya da muhendis herhangi bir meslek dalinda calisiyor olsaniz da kocluk egitimi size buyuk bir fayda saglayacak. Internetten alacaginiz dersler zamaninizi iyi kullanmanizi saglayacak. Yeni bir grubun icinde olmak icin bizi aramalisiniz Tosipoto RAY EGITIM hizmetiyle size yasam koclugu, egitim koclugu, kariyer koclugu kapilarini aciyor. Bizi arayip detayli bilgi almalisiniz
Egitim tarihleri
Sizin zamaniniza gore planlanacak.
Ocak17-31 Ocak DOLU
Subat
Mart icin kayit yaptirabilirsiniz.
filiztosyali@yahoo.com
05336666903(12 Ocaktan sonra arayabilirsiniz)